Ponuka študijných programov na Bratislava Institute of Business

Zvoľte si jeden z 25 študijných programov a jeho špecializáciou, ktorý najviac zodpovedá Vášmu pracovnému zaradeniu alebo budúcej kariére.
MBAML

MBA Management a leadership

Štúdiom programu MBA Management a leadership rozšírite svoje vedomosti z oblasti manažmentu, ktorých znalosť je pre úspešného manažéra v súčasnosti kľúčová. V rámci odboru MBA Manažment získate vedomosti a schopnosti z tých oblastí riadenia, ktoré patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie. Študenti…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBASM

MBA Strategický management

Štúdium programu MBA Strategický manažment sa zameriava na dlhodobé plánovanie a smerovanie organizácie ako celku alebo jej časti. Pozornosť sa venuje predovšetkým definícii poslania, jej premene na konkrétne ciele a následnému stanoveniu spôsobu dosiahnutia tohto poslania. S ohľadom na to…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAFMC

MBA Finančný management a controlling

Program MBA Finančný management a controlling je navrhnutý predovšetkým pre podnikateľov, manažérov a ostatných záujemcov, ktorých záujem smeruje do oblasti finančného manažmentu a chcú získať ucelené informácie a vedomosti súvisiace s touto problematikou. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi finančného…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBASAM

MBA Sales management

Program MBA Sales Management je zameraný nielen na profesionálnu problematiku predaja a riadenia predaja medzi podnikmi (B2B), ale rozvíja aj perspektívu a obchodné vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami a koncovými zákazníkmi (B2C). Program je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú obchodom,…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAM

MBA Marketing a reklama

Program MBA Marketing a reklama je vhodný pre uchádzačov, ktorí chcú rozvíjať svoje znalosti a schopnosti v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie. Poskytuje základný prehľad o súčasných marketingových trendoch, rozšíri vaše znalosti súvisiace s tvorbou a budovaním značky a vytváraním…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAAK

MBA Audit a kontrolné systémy

Program MBA Audit a kontrolné systémy je určený predovšetkým audítorom, ktorí chcú získať hlbšie znalosti a rozšíriť si obzory v oblasti interného a externého auditu. V rámci tohto programu študenti nadobudnú ucelený prehľad o problematike auditu, jeho členení, aktuálne využívaných…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAMZ

MBA Management v zdravotníctve

Cieľom štúdia profesijného programu MBA Manažment v zdravotníctve je rozšíriť teoretické a praktické vedomosti, ktoré komplexne pokrývajú problematiku riadenia v zdravotníckych organizáciách, organizáciu riadenia inštitúcií, projektového plánovania, financovania či riadenia ľudských zdrojov. Ide o veľmi prestížny program, ktorý sa odborne…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAMS

MBA Management v školstve

Cieľom štúdia profesijného programu MBA Management v školstve je rozšíriť teoretické a praktické vedomosti, ktoré súhrnne vysvetľujú problematiku riadenia školských organizácií a inštitúcií, organizáciu riadenia inštitúcií, projektového plánovania, riadenia ľudských zdrojov a financovania jednotlivých inštitúcií. Ide o veľmi prestížny program,…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAKBM

MBA Krízový a bezpečnostný managemen

Program MBA Krízový a bezpečnostný management je určený predovšetkým pre zamestnancov policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostných agentúr, štátnych úradníkov a ďalších záujemcov, ktorí sa zaoberajú bezpečnostným manažmentom či ochranou vnútornej bezpečnosti a prichádzajú do kontaktu s krízovým riadením…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBASPM

MBA Športový management

Program MBA Športový management je vhodný pre všetkých, ktorí sa snažia posunúť vo svojej manažérskej kariére v oblasti športu a telovýchovy, prípadne pre športovcov, ktorí už zavesili svoju športovú kariéru na klinec a chcú sa posunúť o krok ďalej. Profesijný…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAHR

MBA Riadenie ľudských zdrojov

Program MBA Riadenie ľudských zdrojov je vhodný nielen pre manažérov, podnikateľov, personál v oblasti ľudských zdrojov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú získať potrebné informácie o efektívnom personálnom riadení. Študenti sa zoznámia s riadením ľudských zdrojov, personálnymi procesmi a činnosťami…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAMVO

MBA Medzinárodné vzťahy a obchod

Program MBA Medzinárodné vzťahy a obchod poskytuje študentom možnosť podrobne preštudovať rôzne oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodného manažmentu a medzinárodných vzťahov. Absolvovanie tohto programu umožňuje účasť na diplomatických misiách na pozícii stredného a vyššieho personálu a takisto v štátnych správach, ktoré…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
LLMMP

LLM Medzinárodné právo

Program Master of Laws so špecializáciou na medzinárodné právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti medzinárodného obchodu a základov medzinárodného súkromného práva. Program je určený tým študentom, ktorí si chcú rozšíriť dosiaľ nadobudnuté vedomosti a skúsenosti…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
LLMVP

LLM Verejné právo

Program Master of Laws so špecializáciou na verejné právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti správneho práva, práva sociálneho zabezpečenia a ďalšej problematiky s tým spojenej. Sústreďuje sa na zvýšenie kvalifikácie a odbornosti, a to predovšetkým…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
LLMKP

LLM Korporátne právo

Program Master of Laws so špecializáciou na korporátne právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti obchodného práva a problematiky s tým spojenej. Poskytuje detailný pohľad na problematiku práv, vzťahov a správania fyzických a právnických osôb v…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
LLMPP

LLM Právo v podnikaní

Študijný program LLM Právo v podnikaní je určený na poskytnutie detailného pochopenia právnych aspektov v podnikateľskom prostredí. Program je navrhnutý tak, aby vybavil študentov nielen teoretickými znalosťami, ale aj praktickými schopnosťami v oblasti podnikového práva, čo je zásadné pre úspešné…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
DBAEPR

DBA Executive Marketing

Štúdium programu DBA Executive marketing je vhodné pre uchádzačov, ktorí v súčasnosti pôsobia na vedúcich pozíciách, ale aj zamestnancom a manažérom reklamných či PR agentúr, ktorých cieľom je rozšíriť si vedomosti a schopnosti v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie a marketingovej stratégie. Úspešným…
 • Dĺžka Studia 12 - 18 mesiacov
 • 3800 €
DBAEM

DBA Executive Management

Štúdium programu DBA Executive Management je zavŕšením manažérskeho vzdelávania. Tento titul je najvyššou métou, ktorú možno v rámci profesijného štúdia dosiahnuť. Program je vhodný predovšetkým pre tých, ktorí už majú rozsiahle znalosti a skúsenosti z oblasti manažmentu a chcú sa…
 • Dĺžka Studia 12 - 18 mesiacov
 • 3800 €
LLDKP

LLD Korporátne právo

Program Doctor of Laws so špecializáciou na korporátne právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti obchodného záväzkového práva, korporátneho práva, správy podniku a problematiky s tým spojenej. Program je vhodný pre osoby pôsobiace v strednom a…
 • Dĺžka Studia 12 - 36 mesiacov
 • 4000 €
MPAVS

MPA Verejná správa

Program je určený pracovníkom verejnej správy, ktorí vykonávajú alebo ašpirujú na vedúce funkcie v štátnej správe. Program MPA predstavuje variant štúdia MBA uplatňovaného v súkromnom sektore, ktorý zohľadňuje špecifiká verejnej správy v tom najširšom zmysle slova. Cieľom štúdia MPA je…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MScML

MSc Management

V rámci odboru MSc Management získate vedomosti a schopnosti z tých oblastí riadenia, ktoré patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie. Program MSc sa zameriava na čerstvých absolventov vysokých škôl bez manažérskej praxe, ktorí majú záujem získať teoretický základ v manažérskych odboroch.…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
MScM

MSc Marketing a média

V rámci odboru MSc Marketing a médiá sa zoznámite so základnými pojmami a koncepciami marketingu, marketingovým procesom a strategickým plánovaním. Program MSc sa zameriava na čerstvých absolventov vysokých škôl bez manažérskej praxe, ktorí majú záujem získať teoretický základ v manažérskych…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
MScMP

MSc Manažerská psychológia

Program MSc Manažérska psychológia sa zameriava na vysvetlenie špecifík pracovných vzťahov, skupinových rolí, typológie osobnosti, ako aj na význam emocionálnej inteligencie manažéra, asertivity a motivácie. Obsah programu tvoria relevantné psychologické poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre efektívny manažment. Dôraz sa kladie…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
BBAMK

BBA Marketing a komunikácia

Program BBA Marketing a komunikácia je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť, ako to chodí v médiách alebo v oblasti reklamy, marketingu a PR. Študenti si osvoja základné znalosti spojené s prácou v reklame a marketingu. Tento program je určený…
 • Dĺžka Studia 10 - 12 mesiacov
 • 1500 €
BBAZM

BBA Základy managementu

Program BBA Základy manažmentu pripravuje študentov na funkcie nižšej a strednej úrovne riadenia rôznych druhov firiem a organizácií. Zoznamuje ich so základmi a s princípmi manažmentu, ktoré sa im môžu zísť tak v podnikateľskej činnosti, ako aj v práci na manažérskej pozícii, ale aj v každodennom živote.…
 • Dĺžka Studia 10 - 12 mesiacov
 • 1500 €