MBA Audit a kontrolné systémy

MBA Audit a kontrolné systémy

Klasická forma štúdia:

Štúdium otvárame 2x ročne – vždy v októbri a máji.

Online forma štúdia:

Program je možné študovať kompletne online.
Začať so štúdiom tak môžete kedykoľvek a nemusíte čakať na začatie výukového bloku.
2650 € Prihlásit sa
Kde štúdium prebieha Bratislava Institute of Business

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Slovenská republika

O programe

Program MBA Audit a kontrolné systémy je určený predovšetkým audítorom, ktorí chcú získať hlbšie znalosti a rozšíriť si obzory v oblasti interného a externého auditu. V rámci tohto programu študenti nadobudnú ucelený prehľad o problematike auditu, jeho členení, aktuálne využívaných metódach a jeho historickom vývoji a po úspešnom absolvovaní programu budú schopní samostatne spracovávať analýzy rizík, plánovať proces auditov a aplikovať získané znalosti a schopnosti v praxi. Neopomenú sa ani základné požiadavky na výkon audítorskej profesie s ohľadom na audítorské štandardy či inú legislatívu. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Štúdium programu MBA Audit a kontrolné systémy zoznámi absolventov s analýzou rizík, prípravou plánovacích procesov auditov alebo aplikáciou vybraných prístupov externých aj interných audítorov vrátane použitia moderných techník. Program je vhodný pre audítorov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje znalosti v odbore, ďalej pre všetkých manažérov, vedúcich pracovníkov a podnikateľov, ktorí chcú dosiahnuť vyššiu efektivitu vďaka zavedeniu interného auditu a kontrolných systémov do svojej organizácie. Po úspešnom ukončení štúdia MBA na Bratislava Institute of Business získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ŠTÚDIA

Štúdium je rozdelené na dva semestre, pričom v každom z nich študenti absolvujú 5 predmetov. Výučba jednotlivých predmetov prebieha prostredníctvom seminárov, ktoré sa konajú zvyčajne v sobotu. Konkrétny rozvrh seminárov študenti dostanú vždy pred začiatkom príslušného semestra (v októbri a v máji). Rozsah výučby sa odvíja od rozsahu jednotlivých predmetov, pričom spravidla ide o 2 až 3 vyučovacie hodiny. Účasť je nepovinná, všetkým študentom ju však odporúčame. Štúdium ďalej dopĺňa e-learningový systém, v ktorom sa nachádzajú všetky potrebné informácie, skriptá, prípadne ďalšia literatúra potrebná na úspešné absolvovanie predmetu.

Konzultácia s lektormi nad rámec seminára prebieha nielen prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ale aj cez videokonferencie alebo osobne. Jednotlivé predmety sa ukončujú testom a vypracovaním seminárnej práce, pričom splnenie oboch študijných povinností vyhodnocuje garant príslušného predmetu. Celé štúdium sa potom ukončí vypracovaním a úspešnou obhajobou záverečnej práce.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Na úspešné ukončenie štúdia musí študent absolvovať celkovo desať predmetov. Na konci štúdia potom dostane zadanie záverečnej práce. Štúdium prebieha v slovenskom lebo anglickom jazyku, podľa voľby študenta. Všetky potrebné informácie a materiály sú k dispozícii v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v semestri, ktorú následne lektor klasifikuje. Vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou sa štúdium ukončí.

 

PREDMETY PROGRAMU

1. semester 2.semester Zakončenie štúdia
Riadiace a kontrolné systémy Auditný proces Diplomová práca
Etický kódex audítora Kontrola vnútorné a vonkajšie
Audítorská správa Externý audit, podstata a význam
Finančný audit a jeho podstata Riziko, prevencia pred podvodmi
Interný audit Benchmarking, outsourcing
Štúdium MBA je skvelou voľbou, ak chcete byť výborne pripravení na meniace sa obchodné prostredie a s tým súvisiace nové spôsoby podnikania. Nezávisle od toho, či už máte ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo disponujete len rokmi praxe, tento typ postgraduálneho štúdia vám pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu a rozšíriť si schopnosti a zručnosti potrebné na udržanie či posilnenie svojej pozície na trhu. Oboznámite sa s najnovšími trendmi v medzinárodnom podnikaní a naučíte sa pracovať s modernými metódami a nástrojmi potrebnými na budovanie a vedenie úspešného podniku.
Štúdium MBA vás donúti vystúpiť z vašej komfortnej zóny s cieľom prehĺbiť a rozšíriť si znalosti a skúsenosti v oblasti manažmentu a podnikania. V priebehu štúdia budete mať mnoho príležitostí na vytvorenie nových kontaktov a vzťahov, vďaka ktorým sa vám do budúcnosti otvoria nové možnosti, a získate prístup nielen k mnohým odborným a skúseným lektorom, ale aj k podnikateľom, ktorí vám poskytnú výborný náhľad na svet obchodu. Objavíte nové spôsoby a cesty, ako sa posunúť ďalej, a naučíte sa uvažovať o niektorých obchodných problémoch v nadnárodnom meradle a v súvislosti s rôznymi globálnymi udalosťami. Istota zamestnania a vyšší plat potom predstavujú už len príjemný bonus, ktorý štúdiom získate.
Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK. Jedinou podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program, prípadne program BBA. (Z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o Štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.)
Titul MBA (Master of Business Administration) je jednou z najprestížnejších manažérskych kvalifikácií. Hlavným cieľom tohto programu je poskytnúť komplexné znalosti o najnovších obchodných praktikách a naučiť sa, ako ich aplikovať v praxi.Po úspešnom ukončení študijného programu si absolvent môže písať za menom titul MBA.
GARANTI PROGRAMU