Ako štúdium prebieha?

Zoznámte sa s priebehom štúdia na Bratislava Institute of Business a s jednotlivými odlišnosťami medzi klasickým a online štúdiom.

Priebeh štúdia

Štúdium je rozdelené na dva semestre, pričom v každom z nich študenti absolvujú 5 predmetov. Výučba jednotlivých predmetov prebieha prostredníctvom seminárov, ktoré sa konajú zvyčajne v sobotu. Konkrétny rozvrh seminárov študenti dostanú vždy pred začiatkom príslušného semestra (v októbri a v máji). Rozsah výučby sa odvíja od rozsahu jednotlivých predmetov, pričom spravidla ide o 2 až 3 vyučovacie hodiny.

Účasť je nepovinná, všetkým študentom ju však odporúčame. Štúdium ďalej dopĺňa e-learningový systém, v ktorom sa nachádzajú všetky potrebné informácie, skriptá, prípadne ďalšia literatúra potrebná na úspešné absolvovanie predmetu.

Konzultácia s lektormi nad rámec seminára prebieha nielen prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ale aj cez videokonferencie alebo osobne. Jednotlivé predmety sa ukončujú testom a vypracovaním seminárnej práce, pričom splnenie oboch študijných povinností vyhodnocuje garant príslušného predmetu. Celé štúdium sa potom ukončí vypracovaním a úspešnou obhajobou záverečnej práce.

Začiatok štúdia

  • Ak si študent zvolí klasickú formu štúdia, informácie o začiatku výučby dostane vždy pred začatím výučbového bloku. Štúdium sa začína dvakrát ročne, vždy v októbri a v máji.


Ako dlho trvá klasické štúdium?

  • Štúdium trvá približne jeden rok. Pri doktorandských programoch je priemerná doba štúdia 18 mesiacov.


Priebeh online štúdia

Pokiaľ máte záujem o štúdium a nie ste z Prahy, alebo ste časovo zaneprázdnení a vyhovuje vám úplná flexibilita štúdia, potom je pre vás online forma štúdia správnou voľbou. Bratislava Institute of Business poskytuje vzdelanie modernou online formou, ktorá záujemcom umožňuje študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Vzdelávací program je navrhnutý tak, aby bolo vzdelanie, ktoré poskytujeme, nielen unikátne, ale predovšetkým obohacujúce, a pomohlo študentom posunúť sa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom živote.

Absolvovanie profesijného programu vám poskytne mimoriadne prehĺbenie teoretických aj praktických znalostí. V priebehu celého štúdia ste v kontakte s našimi odbornými lektormi, ktorí vám rovnako ako pri klasickej forme pomáhajú osvojiť si všetky znalosti a schopnosti. Ak teda nemôžete prísť na klasické prednášky, ktoré sa konajú 4 x za semester, nebojte sa zvoliť si formu štúdia kompletne online.

Študenti, ktorí absolvujú 100 % online formu štúdia, získavajú diplom s označením príslušného MBA programu. Diplom, ako aj nadobudnuté vedomosti sú pri oboch formách štúdia rovnaké. Získaním diplomu sa absolventom prestížneho vzdelania na Bratislava Institute of Business otvárajú dvere k atraktívnym pozíciám a rastu príjmov.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Podľa typu štúdia musí každý študent prejsť všetkými predmetmi k danému štúdiu. Ku každému predmetu sú k dispozícii študijné materiály, z ktorých čerpáte informácie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých študijných materiálov absolvujete písomný test (online), na základe ktorého si overíme vaše znalosti. Následne vám zadáme seminárnu prácu (ku každému predmetu), vďaka ktorej si overíme pochopenie informácií so zreteľom na praktické využitie. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

Začiatok online štúdia

  • Určíte si začiatok. Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek.


Ako dlho trvá štúdium MBA?

  • Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium MBA do 10 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 6 mesiacov.


Ako dlho trvá štúdium BBA?

  • Pri štúdiu BBA je priemerný čas 8 mesiacov, ale tí najrýchlejší ho ukončia už za 4 mesiace.


Ako dlho trvá štúdium LLM?

  • Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium LLM do 10 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 8 mesiacov.


Ako dlho trvá štúdium DBA?

  • Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium DBA do 16 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 12 mesiacov.

Aké sú rozdiely medzi klasickou a online formou štúdia?

Klasické štúdium sa začína dvakrát ročne a študenti môžu počas neho navštevovať vzdelávacie semináre. Tí študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, sa nemôžu na týchto seminároch zúčastňovať.

Pri voľbe online formy štúdia možno začať študovať ihneď po podpise zmluvy o štúdiu.

V prípade klasickej formy si študenti môžu vybrať, či budú záverečnú prácu obhajovať pred komisiou osobne v jednom z určených termínov alebo online.

V prípade online formy študenti nemajú možnosť obhajovať záverečnú prácu osobne.
price and packages-Call-to-action-Icon

Vďaka štúdiu BBA, MBA, MPA, MSc, DBA, LLM či LLD študenti získajú tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych odvetví a odborov, ktoré môžu potom aplikovať do svojho každodenného života aj praxe.