MBA Finančný management a controlling

MBA Finančný management a controlling

Klasická forma štúdia:

Štúdium otvárame 2x ročne – vždy v októbri a máji.

Online forma štúdia:

Program je možné študovať kompletne online.
Začať so štúdiom tak môžete kedykoľvek a nemusíte čakať na začatie výukového bloku.
2650 € Prihlásit sa
Kde štúdium prebieha Bratislava Institute of Business

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Slovenská republika

O programe

Program MBA Finančný management a controlling je navrhnutý predovšetkým pre podnikateľov, manažérov a ostatných záujemcov, ktorých záujem smeruje do oblasti finančného manažmentu a chcú získať ucelené informácie a vedomosti súvisiace s touto problematikou. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi finančného riadenia podniku, získajú teoretický pohľad na manažérske účtovníctvo a neopomenie sa ani oblasť daní. Absolventi programu budú vedieť efektívne riešiť úlohy finančného manažmentu, ako je financovanie, investovanie či ekonomické riadenie podniku. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Štúdium programu MBA Finančný management a controlling zoznámi študentov so základmi rozhodovania o výsledku hospodárenia, ako aj s princípmi finančného riadenia, a umožní im získať cenné znalosti manažérskeho účtovníctva a manažérskych financií. Program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, finančných riaditeľov, účtovníkov a všetkých ostatných uchádzačov, ktorí sa usilujú získať potrebné znalosti z oblasti finančného manažmentu. Študenti nadobudnú ucelený prehľad o ekonomických, finančných a daňových aspektoch podnikania, správe podniku a controllingu. Po úspešnom ukončení štúdia MBA na Bratislava Institute of Business získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ŠTÚDIA

Štúdium je rozdelené na dva semestre, pričom v každom z nich študenti absolvujú 5 predmetov. Výučba jednotlivých predmetov prebieha prostredníctvom seminárov, ktoré sa konajú zvyčajne v sobotu. Konkrétny rozvrh seminárov študenti dostanú vždy pred začiatkom príslušného semestra (v októbri a v máji). Rozsah výučby sa odvíja od rozsahu jednotlivých predmetov, pričom spravidla ide o 2 až 3 vyučovacie hodiny. Účasť je nepovinná, všetkým študentom ju však odporúčame. Štúdium ďalej dopĺňa e-learningový systém, v ktorom sa nachádzajú všetky potrebné informácie, skriptá, prípadne ďalšia literatúra potrebná na úspešné absolvovanie predmetu.

Konzultácia s lektormi nad rámec seminára prebieha nielen prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ale aj cez videokonferencie alebo osobne. Jednotlivé predmety sa ukončujú testom a vypracovaním seminárnej práce, pričom splnenie oboch študijných povinností vyhodnocuje garant príslušného predmetu. Celé štúdium sa potom ukončí vypracovaním a úspešnou obhajobou záverečnej práce.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Na úspešné ukončenie štúdia musí študent absolvovať celkovo desať predmetov. Na konci štúdia potom dostane zadanie záverečnej práce. Štúdium prebieha v slovenskom lebo anglickom jazyku, podľa voľby študenta. Všetky potrebné informácie a materiály sú k dispozícii v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v semestri, ktorú následne lektor klasifikuje. Vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou sa štúdium ukončí.

 

PREDMETY PROGRAMU

1. semester 2.semester Zakončenie štúdia
Finančné riadenie podniku Manažérske účtovníctvo Diplomová práca
Finančné kritériá efektívnosti investícií Daňové systémy a optimalizácia
Devízový trh a devízové operácie Účtovná závierka a účtovná uzávierka
Corporate governance Controlling a procesný model riadenia podniku
Medzinárodné financie a medzinárodný finančný systém Controlling pri riadení inovácií a výskumu
Štúdium MBA je skvelou voľbou, ak chcete byť výborne pripravení na meniace sa obchodné prostredie a s tým súvisiace nové spôsoby podnikania. Nezávisle od toho, či už máte ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo disponujete len rokmi praxe, tento typ postgraduálneho štúdia vám pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu a rozšíriť si schopnosti a zručnosti potrebné na udržanie či posilnenie svojej pozície na trhu. Oboznámite sa s najnovšími trendmi v medzinárodnom podnikaní a naučíte sa pracovať s modernými metódami a nástrojmi potrebnými na budovanie a vedenie úspešného podniku.
Štúdium MBA vás donúti vystúpiť z vašej komfortnej zóny s cieľom prehĺbiť a rozšíriť si znalosti a skúsenosti v oblasti manažmentu a podnikania. V priebehu štúdia budete mať mnoho príležitostí na vytvorenie nových kontaktov a vzťahov, vďaka ktorým sa vám do budúcnosti otvoria nové možnosti, a získate prístup nielen k mnohým odborným a skúseným lektorom, ale aj k podnikateľom, ktorí vám poskytnú výborný náhľad na svet obchodu. Objavíte nové spôsoby a cesty, ako sa posunúť ďalej, a naučíte sa uvažovať o niektorých obchodných problémoch v nadnárodnom meradle a v súvislosti s rôznymi globálnymi udalosťami. Istota zamestnania a vyšší plat potom predstavujú už len príjemný bonus, ktorý štúdiom získate.
Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK. Jedinou podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program, prípadne program BBA. (Z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o Štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.)
Titul MBA (Master of Business Administration) je jednou z najprestížnejších manažérskych kvalifikácií. Hlavným cieľom tohto programu je poskytnúť komplexné znalosti o najnovších obchodných praktikách a naučiť sa, ako ich aplikovať v praxi.Po úspešnom ukončení študijného programu si absolvent môže písať za menom titul MBA.
GARANTI PROGRAMU